Kultuurilehe Sirp artiklipreemia laureaat 2019
Autor
Eva-Maria Truusalu
Artikkel on avaldatud
kultuurilehes Sirp, 12.07.2019
Foto
Eva-Maria Truusalu

Maja / Sirbi žürii kommentaar

Artikkel rõhutab mängu olulisust fantaasia kultiveerimisel ning sedakaudu mõtlemise, seoseloome ja loovmõtlemise arendamisel. Vaatluspõhiselt käsitletakse ruumi ja mängu omavahelisi seoseid ning ruumi rolli mängukogemuse kujunemisel. Vastavalt sellele pakutakse lühidas tekstiruumis välja mängulisusest lähtuv, 21. sajandi pädevustele vastav võrdlemisi üksikasjalik lasteaiaruumi idee. Artikli fookus on leidlik, teema a(s)jakohane. Tekst on hästi kirjutatud, väga tugeva pedagoogilise sõnumiga ning pakub kindla peale huvi ka lugejaskonnale väljaspool ruumiloome distsipliinipiire.

Jaak Tomberg

  829

Eva Maria-Truusalu kirjutab, et kuna mäng pole reaalsus, vabastab see mängijad ebaõnnestumise pingest ning loob soodsa pinnase mängimise põimimiseks õppimisega.

Inimese esimesed eluaastad, lapsepõlves omandatud oskused ja hoiakud on kaaluka tähtsusega kogu elu kujunemisel. Läbi aegade on vanemad ja ühiskond püüdnud edasi anda selliseid teadmisi ja väärtusi, mis aitavad elus hakkama saada. Kasvatusel ja haridusel on laiem roll ka sidusa ühiskonna ja kultuuri edasi­kandjana. Milline on elu mõnekümne aasta pärast, on raske ennustada. Seega on oluline küsimus, kuidas ja millises suunas tuleks praeguste väikelaste arengut suunata, et nad kiiresti muutuvas maailmas hakkama saaksid.

Hariduse ajakohastamise debatt on uue haridusstrateegia valguses taas teravalt päevakorral. Arusaam lastest, kasvatusest ja haridusest on aegade jooksul muutunud käsikäes suuremate ümberkorraldustega ühiskonnas. Laialdane ja kiire digitehnoloogia levik ning infoajastu teabe üleküllus on juba ilmutanud negatiivseid tagajärgi just laste arengu seisukohalt. Ekraani taga ajaveetmine röövib võimaluse olla kontaktis päris füüsilise maailmaga. Saamata jäävad elukogemused, sotsiaalsete oskuste areng on pärsitud, vähene liikumine soodustab ülekaalulisust ning liigse ekraani ees veedetud aja tõttu on halvenenud tähelepanu- ja keskendumisvõime. Praegu on käes pöördepunkt, et ümber mõtestada alus, millele rajada tulevaste põlvkondade toimetulek. Füüsilisel keskkonnal on vastukaaluna virtuaalse maailma virvarrile seejuures kanda väga tähtis roll.

/…/

Eva-Maria Truusalu

Edasi saab lugeda Sirbist.